Niedziela, 22 lipiec 2018 
Imieniny:

motyw 1

motyw 2

motyw 3

Program profilaktyki w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM   PROFILAKTYKI   ZDROWOTNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY I AGRESJI

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 W KOPICACH

NA ROK SZKOLNY 2014-2015

 

 

Program obejmuje również działania związane z zapobieganiem nieszczęśliwym wypadkom, jak też profilaktykę obejmującą zapobieganie uzależnieniom, stosowaniu środków odurzających a także zachowaniom patologicznym i przeciwdziałaniu zjawisku przemocy wobec dzieci

 w rodzinach.

 

Lp

Zadania profilaktyczne

Realizujący, odpowiedzialni

1

Poruszanie i rozwiązywanie w ramach pracy Rady Pedagogicznej tematyki dotyczącej szeroko pojętej profilaktyki.

Dyr.szkoły

Rada Ped.

Pielęgniarka

2

Zamieszczanie i realizacja we wszystkich planach wychowawczych poszczególnych klas oraz organizacji, tematyki profilaktycznej.

Wychowawcy

opiekunowie organizacji

3

Realizacja projektu Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego finansowanej z funduszu przeciwalkoholowego.

Opiekunowie Grupy

UMiGm

4

Organizowanie w ramach spotkań z rodzicami pedagogizacji dotyczącej tematyki zagrożeń, patologii, uzależnień, szeroko pojętej profilaktyki.

Dyr. szkoły

wychowawcy

5

Wdrażanie uczniów do bezpiecznych zachowań na zajęciach, przerwach, wycieczkach, rajdach, zielonych szkołach. Informowanie i przestrzeganie o niebezpieczeństwach na okres wakacji i ferii.

Wychowawcy, nauczyciele

6

Dokonywanie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa placówki i usuwanie ewentualnych zagrożeń.

Dyr.

społ insp. pracy

7

Organizacja konkursów, zabaw, projektów, hapeningów, akcji poświęconych profilaktyce zagrożeń. Uczestnictwo w zewnętrznych konkursach.

Dyr

nauczyciele

wychowawcy

8

Wykorzystanie środków multimedialnych i zewnętrznych programów na nośnikach elektronicznych do pracy w realizacji profilaktyki

Dyr.

nauczyciele

9

Zapobieganie konfliktom wśród uczniów, integrowanie zespołów klasowych, grup rówieśniczych

Wychowawcy

nauczyciele

10

Sprowadzanie do szkoły spektakli, pokazów dotyczących tematyki profilaktycznej

Dyr szkoły

11

Bieżąca kontrola stanu zdrowia uczniów, realizacja badań przesiewowych, działania niwelujące wady postawy

Dyr. szkoły

pielęgniarka

naucz. W-F

12

Organizowanie współpracy z PPP, policją, kuratorami sądowymi, OPS i innymi instytucjami

Dyr.szkoły

wychowawcy

12

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Realizacja działań wspierających, udzielanie pomocy psychologicznej                                 i pedagogicznej

Nauczyciele, wychowawcy

zespoły wychowawców

13

Organizowanie pomocy materialnej, wychowawczej uczniom              i rodzinom niewydolnym, zagrożonym

Dyr.

wychowawcy

14

Realizacja profilaktyki poprzez organizowanie czasu wolnego, turystyki, zajęć rekreacyjnych i sportowych

Dyr

wychowawcy

naucz. W-F

15

Aktywny udział uczniów w działaniach na rzecz środowiska naturalnego.

Opiekun Koła Przyrodniczego

16

Organizowanie zajęć związanych z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy

Opiekun PCK

17

Szkolenie i egzaminowanie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Karty Rowerowej

Dyrektor

Instruktor BRD

 

 

Program jest otwarty na wszelkie inne działania, programy. Zakłada udział w różnorodnych akcjach, konkursach organizowanych przez media i różne inne podmioty.

 

Opracowali :  Dyrektor Szkoły i Opiekun PCK, Pielęgniarka Szkolna

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Kopicach

Kopice 32, 49-200 Grodków
tel./fax (77) 415-13-29

  • Data aktualizacji: 2015-06-11 07:22:01
  • Licznik odwiedzin: 84171