Wtorek, 25 wrzesień 2018 
Imieniny:

motyw 1

motyw 2

motyw 3

Program wychowawczy szkoły

SZKOŁA   DLA CIEBIE - BĄDŹ AKTYWNYM

 Program wychowawczy dla 6-letniej

PUBLICZNEJ   SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w  KOPICACH 

 

 

Naczelny cel wychowania:

 

WYCHOWANIE UCZNIA ŚWIADOMEGO SWOICH WARTOŚCI, POTRAFIĄCEGO WSPÓŁŻYĆ W GRUPIE, GOTOWEGO DO PODEJMOWANIA ŚWIADOMYCH WYBORÓW, POTRAFIĄCEGO SAMOREALIZOWAĆ SIĘ Z POSZANOWANIEM PRAW NATURALNYCH

I LUDZKICH.

 

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

 • opieka nauczycieli i wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem uczniów,
 • przygotowanie wychowanka do podejmowania świadomych wyborów z poszanowaniem praw innych osób,
 • koordynacja działań wychowawczych domu, środowiska rówieśniczego i szkoły,
 • ochrona wychowawcza działań wychowanka w środowisku                         i społeczeństwie,
 • podsuwanie wzorców wychowawczych i rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi,
 • stwarzanie warunków i atmosfery do  wszechstronnego rozwoju osobowościowego.

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:

 

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka,
 • wychwytywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej i społecznej przez przyjmowanie                 i wypełnianie ról w trakcie nauki, zabaw i pracy,
 • kształtowanie umiejętności dokonywanie rzetelnej samooceny i wartościowania swojej osobowości,
 • stwarzania odpowiednich warunków do podejmowania decyzji  i wyboru w sytuacjach trudnych                i problemowych,
 • kształtowanie umiejętności planowania swoich działań i przewidywania ich skutków.

 

METODY PRACY

 

 • zajęcia edukacyjne,
 • gry i zabawy,zajęcia sportowe,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności plastyczne, muzyczne, taneczne, aktorskie,
 • realizacja metody projektów szkolnych,
 • poprzez rywalizację w konkursach, turniejach, festiwalach, przeglądach, zawodach,
 • uczestnictwo w dyskusjach,
 • wycieczki szkolne, rajdy, biwaki, obozy turystyczne,
 • prace użyteczne, zbiórki surowców,
 • organizowanie imprez o różnym charakterze (dyskoteki, apele, „Dusigrosze”),
 • organizowanie happeningów.

 

FORMY PRACY

 

 • w zespołach klasowych i międzyklasowych,
 • w grupach,
 • indywidualnie.

 

 

 

WYKAZ  CYKLICZNYCH IMPREZ ,ZAJĘĆ KOLOICZNOŚCIOWYCH I DORAŹNYCH O CHARAKTARZE OGÓLNOSZKOLNYM  W TRAKCIE  ROKU SZKOLNEGO

 

Lp

Rodzaj lub nazwa imprezy

Miesiąc odbywania się

Uwagi

1.

 

 

2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

15.

16.

 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

 

 

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- msza św.

- ślubowanie i pasowanie pierwszaków

Bezpieczna szkoła- dla kl. I - o drodze do szkoły                        i powrotnej a także o tym, gdzie, co jest w szkole.

Święto pieczonego ziemniaka (może być z biwakiem).

Sprzątanie Świata

WYBORY DO SAMORZĄDÓW

SZKOLNY RAJD PTSM

Inauguracja roku oszczędzania z SKO

Owoce jesieni- projekt ogólnoszkolny.

Apel z okazji DEN

Tradycje WSZYTKICH ŚWIĘTYCH

Apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Konkursy przedmiotowe klas IV-VI

Andrzejki szkolne- dyskoteka

Konkursy wiedzy lub plastyczne o zapobieganiu sięgania po używki, narkotyki.

MIKOŁAJKI szkolne

Tradycje Bożonarodzeniowe- klasowe wigilie, jasełka, apel.

Szkolny Konkurs Rzeźby Śnieżnej

Zabawa karnawałowa

Program  artystyczny dla Babć i Dziadków

Zajęcia w ramach Białej Zimy

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

Konkurs wiedzy o ziemi grodkowskiej

Apel z okazji Dnia Kobiet

Obchody Dnia Wiosny

Rekolekcje Wielkopostne

Tradycje Wielkanocne- konkursy na pisankę, itp.

Dzień Ziemi- konkursy, prace w środowisku.

Konkursy klas I-III

Ekologiczny, Bezpieczeństwa na Drodze, Czytelniczo-Ortograficzny.

Szkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI.

Majówka z Mamą- festyn

Tydzień Sportu Szkolnego- Dzień Dziecka

Wycieczki klasowe kl IV-VI

Zielone Szkoły klas I-III

Pożegnalny Apel Absolwentów

Biwak Szkolny

Obóz Wędrowny SKKT PTSM  "DREPTAK" 

 IX

 

IX

IX-X


IX

IX

IX

X

X

X

X-XI

XI

XI

XI

 

XI-XII

XII

 

XII

XII lub I

I lub II

I lub II

ferie zimowe

po I semestrze

II-III

III

III

III lub IV

III lub IV

IV

 

V-VI

 

V

V

V-VI

V-VI

V-VI

VI

VI

VII

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH W KLASIE  PIERWSZEJ

 

 

Cel  wychowania :

 

Dziecko znajduje przyjazne i bezpieczne miejsce w grupie i działa w niej.

 

Działania wychowawcze :

 

 • wyrobienie poczucia przynależności do klasy i bycia w niej ważnym ogniwem,
 • wykształcenie potrzeby przebywania i współpracy w grupie,
 • dziecko współtworzy i respektuje normy grupowe,
 • dziecko doświadcza współzależności bycia w grupie i czuje współodpowiedzialność za jej działanie i skutki tego działania,

 

 

 

 

 

Lp. Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1 Poznajemy się wzajemnie

- poznanie imion kolegów                 i koleżanek,

- współorganizujemy                          i uczestniczymy                            w uroczystościach                           i przedsięwzięciach klasowych (urodziny, imieniny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, pasowanie na ucznia, Dzień  Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci   i Dziadka, ognisko klasowe itp)

Wychowawca

rodzice uczniowie

-obserwacja,

- notatki i zapisy wydarzeń

- rozmowy i dyskusje          z dziećmi i rodzicami

2.Organizujemy zespoły zadaniowe

Należymy do klubów                       ( Wiewiórka, Ekoludek, inne)

Wyznaczamy zakresy obowiązków  i zadania dyżurnych klasowych,

- aktywnie uczestniczymy           w apelach, konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych, SKO, „dusigrosza „  i innych.

Wychowawca

rodzice

opiekun PCK

opiekun SKO

bibliotekarz

Obserwacja

Analiza wytworów pracy, rywalizacji, zapisy  w dokumentacji,

 

 

PLAN DZIAŁAN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY  DRUGIEJ

 

Cel wychowania: Poznanie norm dobrego zachowania

 i postępowania zgodnie z nimi.

 

 

Efekty działań wychowawczych:

 

 • uczeń szanuje rówieśników, młodszych, dorosłych i okazuje to w słowach i działaniu
 • korzysta ze zwrotów grzecznościowych, szanuje wolę i  zdanie innych,
 • zna symbole narodowe, regionalne, religijne umie się wobec nich zachować,
 • wie czemu służą regulaminy, zakazy, nakazy, co to są obowiązki orientuje się w tym co to jest dekalog

Lp

Cele operacyjne

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Sposób ewaluacji

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Poznajemy wzory       i normy dobrego zachowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamy symbole

narodowe, lokalne, regionalne, religijne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujemy, bawimy się zgodnie z przyjętymi normami  i regułami

- wyodrębnienie wzorców dobrego zachowania na podstawie przykładów, lektur, i tekstów literackich, filmów

 

- gry i zabawy dydaktyczne oraz sportowe ( reguły i ich przestrzeganie, umiejętność ponoszenia porażek)

 

- sterowanie zachowaniem                i kontrola odruchów w trakcie współpracy, rywalizacji na lekcji, świetlicy, stołówce, podwórku

 

-realizacja dram , scenek, inscenizacji

 

 

 

-poznawanie symboli narodowych, lokalnych, regionalnych ,religijnych przy obchodzie świąt, realizacji apeli, uroczystości rocznicowych, świąt religijnych i udział w przygotowaniach do nich

 

- poznawanie legend i baśni                o tematyce narodowej,

działalność plastyczna, muzyczna, techniczna i aktywność turystyczna po najbliższej okolicy    i regionie, wycieczki, spacery

 

-przestrzeganie zasad poprawnego zachowania się w czasie pracy, nauki, zabawy, wypoczynku , lekcji i przerwy

- poznajemy różne przepisy zachowania się  obowiązujące na świetlicy, pracowni komputerowej, stołówce, w bibliotece, sali gimnastycznej, boisku

Nauczyciel,

bibliotekarz,

w-ca świetlicy

 

 

wychowawca

w-ca świetlicy

naucz. W-f

rodzice

 

wychowawca,

w-ca świetlicy,

naucz dyżurny

uczniowie

 

wychowawca

w-ca świetlicy

bibliotekarz

 

 

wychowawca,

rodzice, katecheta,

bibliotekarz

 

 

 

wychowawca,

rodzice

katecheta

 

 

 

 

wychowawca,

opiekunowie pracowni

bibliotekarz

Obserwacja,

dyskusja           w klasie

ocena zachowania

obserwacja,

ocena zachowania,

opinia uczniów

ocena zachowania, opinia uczniów    i nauczycieli

 

ocena zachowania

obserwacja

 

Obserwacja,

opiniowanie,

ocena zachowania  i zaangażowania

 

obserwacja, ocena zaangażowania

 

 

obserwacja,

ocena zachowania

 

 

PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH

 DLA KLASY  TRZECIEJ

 

 

Cel wychowania:  Dziecko potrafi zachować się w sytuacjach trudnych

 

Efekty działań wychowawczych:

 

 • uczeń  wie co to są :  prawo, norma, obowiązek, zakaz, nakaz, tolerancja, godność,
 • uczeń wie, że ludzie mogą się różnić pod wieloma względami ,                a mimo wszystko potrafią się szanować i akceptować swoje różnice,
 • uczeń potrafi rozróżnić dobro od zła i odpowiednio na nie reagować,
 • uczeń potrafi odmawiać i zna formy w jaki sposób to uczyni,
 • uczeń wie, że ma prawa ale też i obowiązki,
 • uczeń potrafi szukać sprzymierzeńców i pomocy ale i sam potrafi i wyraża chęć niesienia pomocy innym.

 

Lp

Cele operacyjne

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Sposób ewaluacji

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Szanujemy                  i akceptujemy się wzajemnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzymy „Mapę przyjaciół Dzieci”- kto mnie obroni ?

 

 

 

 

Przekonujemy innych do przestrzegania reguł, prawa, przepisów dotyczących nas

 

 

 

 

Oceniamy, sądzimy   i przekonujemy tych, co nie przestrzegają praw

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia      a także dokumentu „Deklaracji Praw Dziecka”

- tworzymy słowniczek znaczeń pojęć    ( prawo, obowiązek, nakaz, zakaz, tolerancja,godność, tajemnica),

- co to znaczy być tolerancyjnym wobec niepełnosprawnych, posiadających inny kolor skóry, będących innego wyznania, uznających inną kulturę itp. „Nie przeszkadza mi , że jesteś inny   a wręcz przeciwnie, interesuje mnie to”

-co to znaczy akceptować samego siebie (co jest moją wadą a co zaletą ?)

 

Poznajemy sytuacje trudne i szukamy recept na ich rozwiązanie ( gry, dramy, lektury, filmy)

Opracowujemy „Mapę Przyjaciół Dzieci” ( gazetka ścienna, plansza, rysunek w zeszycie).

 

Wykorzystanie form ekspresji poprzez :

-słowa (rymowanki, przysłowia)

- muzycznie ( piosenki)

- plastycznie (plakaty, rysunki)

- teatralnie (dramy, scenki)

 

Dostrzegamy niewłaściwe zachowanie   i nie pozostajemy na nie obojętni

- dramy,

- scenki,

- przykłady z życia i z literatury oraz filmów
(sąd nad takimi osobami)

- oceniamy złe i dobre przykłady zachowań,

-szukamy właściwych rozwiązań

Wychowawca, katecheta,

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca,

rodzice

policjant,

 

 

 

 

wychowawca

rodzice

 

 

 

 

 

wychowawca

rodzice

n-le

Ocena postępowa nia, obserwacja

 

ankiety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obserwacja ankiety

ocena

 

 

 

 

obserwacja, ankiety,

rozmowy

 

 

 

 

obserwacja, ocena,

rozmowy, ankiety

pytania

 

PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH

 DLA KLASY  CZWARTEJ

 

 CEL WYCHOWANIA : DZIECKO WIE JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI I Z OSOBAMI DOROSŁYMI.

 

Efekty działań wychowawczych:

 • zna i stosuje zasady aktywnego słuchania,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia i rozumie uczucia innych,
 • potrafi formułować wypowiedzi,
 • potrafi wyrazić potrzeby i oczekiwania,
 • potrafi wyrazić osąd, opinię, ocenę,
 • docenia znaczenie szczerości w komunikowaniu się,
 • jest wyczulony na brak szczerości, możliwość nagabywania, molestowania,
 • zna szkodliwe znaczenie plotki, pomówienia

 

Lp

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób

ewaluacji

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Potrafię słuchać          i koncentrować uwagę na rzeczach istotnych

 

 

Wypowiadam się jasno na temat.

 

 

 

 

 

 

 

Potrafię wyrażać swoje uczucia              i wiem, że inni też je mają.

Uczenie aktywnego słuchania, selekcjonowania wiadomości, formułowania jasnych, krótkich wypowiedzi.

 

-Potrafię dobierać słownictwo, kontroluję szybkość i intonację mówienia,

- dbam o logiczność wypowiedzi,

- wiem, co to znaczy dyskutować kulturalnie,

 

 

- doceniam szczerość                             w porozumiewaniu się,

- staram się panować nad emocjami i negatywnymi uczuciami

- uczę się jak grzecznie zaprotestować , odmawiać, przekonywać innych do racji lub odwodzić ich od złego.

Nauczyciele

 

 

 

 

rodzice,

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

rodzice

nauczyciele

Obserwacja

ocena

 

 

 

obserwacja

ocena

 

 

 

 

 

 

obserwacja

ocena

opinia uczniów

 

PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE PIĄTEJ

 

CEL WYCHOWANIA : DZIECKO ZNA SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

POTRAFI NAD NIMI PRACOWAĆ

 

 

Efekty działań  wychowawczych :

 • obserwuje, analizuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach
 • wie, co jest jego wadą , a co zaletą ( wie to z doświadczenia własnego i innych),
 • zauważa możliwość korzystnego lub negatywnego wpływu innych osób na swój rozwój i postępowanie,
 • rozumie konieczność dokonywania wyborów i właściwej oceny,
 • w środkach przekazu wyróżnia wzorce negatywne i pozytywne,
 • jest zdolny do pomagania innym,
 • nie zraża się porażkami i niepowodzeniami

 

 

 

Lp

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Obserwuje zachowanie                 w różnych sytuacjach

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafię dokonać swojej autoprezentacji

 

 

 

 

 

Mam swój ideał i wiem za co go cenię.

 

 

 

 

Poznaję siebie poprzez opinie innych na mój temat

- Porażki i sukcesy moje               i innych, jak je odbieram

- odpowiadam za swoje postępowanie

- pracuję nad swoimi słabościami, rozwijam to, co dobre

-potrafię odmawiać                         i przekonywać innych

 

jestem....

jestem dobry w ….

trudno mi przychodzi....

nie potrafię ….

chciałbym być …

lubię ….

nie lubię …

Jestem krytyczny i rozróżniam to, co dobre od tego, co jest złe.

Cenię u ludzi....

Nie pochwalam u ludzi...

Nie lubię u ludzi...

 

-potrafię słuchać tego, co inni     o mnie sądzą,

- odróżniam pochlebców od tych, co mówią prawdę

Wychowawca

rodzice

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

rodzice

nauczyciele

 

 

 

 

 

rodzice

nauczyciele

rówieśnicy

 

 

 

rodzice,

wychowawcy

Obserwacje

opinie

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena

obserwacja

 

 

 

 

 

obserwacja, ocena

 

 

 

 

 

obserwacja

ocena,

dyskusja

 

 

PLAN

DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

W KLASIE SZÓSTEJ

 

CEL  WYCHOWANIA:

 

UCZEŃ POTRAFI PLANOWAĆ SWOJE DZIAŁANIA  

I PRZEWIDZIEĆ JEGO SKUTKI

 

Efekty działań wychowawczych:

 • uczeń rozumie wagę i znaczenie celów działania, wie do czego zmierza i dobiera środki do jego osiągnięcia,
 • przewiduje złe i dobre skutki swojego działania,
 • potrafi modyfikować swoje działanie,
 • potrafi dokonywać samooceny,
 • potrafi planować osiągnięcie celów bliższych i dalszych,
 • pracuje nad wytrwałością i cierpliwością,
 • w działaniu poszukuje osób wspierających,
 • potrafi wspierać innych,

Lp

Cele operacyjne

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Sposób

ewaluacji

1

Umiejętność planowania własnej pracy      i wypoczynku i zachowania w różnych sytuacjach.

-planuję i organizuję swój dzień

- potrafię modyfikować plan dnia            w zależności od potrzeb,

-analizuję efekty swojej pracy,

- planuję jak współpracować                     z innymi

- rozwijam w sobie ciekawość świata,

- potrafię reagować na potrzeby innych,

- wiem co dobrego i co złego może przynieść moje działanie,

- wiem jak zdrowo wypoczywać              i odżywiać się,

- wiem, czego nie używać, co szkodzi,

- potrafię wypoczywać aktywnie,

- rozwijam zainteresowania,

- szukam osób życzliwych,

- doceniam znaczenie przyjaźni,

- szanuję zdanie innych ale potrafię bronić swojego,

- szanuję osoby starsze , potrafię się wobec nich zachować,

Rodzice, wychowawcy, rówieśnicy

Obserwacja,

oceny,

opinie

 

Część dla klas I-III opracowały :   

                                                           Danuta Drzymała

                                                           Zofia Rzepkowska

                                                           Krystyna Warzecha

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Kopicach

Kopice 32, 49-200 Grodków
tel./fax (77) 415-13-29

 • Data aktualizacji: 2015-06-11 07:22:01
 • Licznik odwiedzin: 87576